1. wspieranie działań eksportowych, promocja regionalnych marek oraz branży, w której funkcjonują członkowie Klastra na rynkach międzynarodowych,
 2. stworzenie spójnej reprezentacji interesów przedsiębiorstw, ośrodków naukowo-badawczych i innych podmiotów działających na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej.
 3. inicjowanie i koordynowanie wspólnych projektów badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych oraz poszukiwanie źródeł ich finansowania, w szczególności występowanie z wnioskami o dofinansowanie tych projektów z różnych funduszy, w tym: wdrażanie i rozpowszechnianie innowacyjnych technologii dotyczących odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej wśród przedsiębiorstw i instytucji naukowo – badawczych, pozyskiwanie środków zewnętrznych (krajowych, unijnych, światowych i innych) w celu finansowania badań i szkoleń,
 4. inicjowanie i rozwijanie kontaktów oraz nawiązywanie współpracy z instytucjami, organizacjami i firmami spoza Klastra, w celu zapewnienia i ułatwienia Partnerom i ich pracownikom dostępu do najnowszych osiągnięć wiedzy i technologii, w tym: promowanie nowych technologii, stworzenie platformy wymiany informacji pomiędzy członkami Klastra oraz uczelniami o wzajemnych potrzebach i ofertach. wsparcie producentów rolnych w poszukiwaniu nowych technologii w dziedzinie biogazowni
 5. wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych i wsparcie w pozyskaniu nowych technologii, kreowanie powstawania nowych technologii i usług.
 6. wspieranie rozwoju szkolnictwa zawodowego i wyższego w zakresie umożliwienia odbywania praktyk zawodowych uczniom i studentom w przedsiębiorstwach należących do Klastra,
 7. organizowanie i koordynowanie działań umożliwiających rozwój i efektywne wykorzystywanie wiedzy, dostęp do specjalistycznych zasobów wiedzy i technologii oraz wymianę informacji i doświadczeń, w tym: budowę mechanizmów przygotowania kadr dla potrzeb przedsiębiorców, organizowanie szkoleń dla członków Klastra i innych podmiotów.
 8. realizacja wspólnych projektów, w tym m.in. badawczych, inwestycyjnych, eksportowych, edukacyjnych, służących realizacji wyzwań i celów strategii rozwoju Północno-Wschodniej Polski,
 9. wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach na rzecz rozwoju OZE w regionie,
 10. promowanie idei Klastra i regionu, jako miejsca dla rozwoju energii odnawialnej, rozwijania umiejętności i realizacji projektów w obszarze energii odnawialnej, w tym: promocja współpracy przedsiębiorstw, promocja regionu, jako atrakcyjnego miejsca do inwestowania.
 11. tworzenie zbiorów ‘najlepszych praktyk’ międzynarodowych i krajowych,
 12. promowanie Klastra, jako partnera w powstających konsorcjach międzynarodowych
 13. wspieranie inicjatyw obywatelskich poprzez kształtowanie kompetencji mieszkańców w dziedzinie rozwoju energetyki wiatrowej, słonecznej, wodnej, geotermalnej oraz energetyki opartej na biomasie
 14. wspieranie inicjatyw obywatelskich zmierzających do wdrażania systemów efektywnych energetycznie oraz inwestycji energetyki odnawialnej w regionie,
 15. wspieranie rozwoju przez producentów rolnych dodatkowej działalności m.in. w postaci: wytwarzania materiałów energetycznych z biomasy (zagospodarowanie słomy, drewna odpadowego, odpadów łąkowych, leśnych oraz z upraw energetycznych itp.), zakładania plantacji roślin wieloletnich przeznaczonych na cele energetyczne, wdrażania działań inwestycyjnych OZE takich jak biogazownie rolnicze.