Misją Północno-Wschodniego Klastra Ekoenergetycznego jest wspieranie zrównoważonego rozwoju szeroko rozumianego sektora energetyki, rozwój technologii związanych z odnawialnymi źródłami energii i efektywnością energetyczną oraz propagowanie idei poszanowania energii jako regionalnej szansy województw Polski Północno-Wschodniej.

Swoją misję Klaster będzie realizował poprzez działania w czterech wymiarach:

  1. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ: wspieranie przedsiębiorców, przede wszystkim członków Klastra, działających w branży odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej poprzez stworzenie trwałych ram współpracy obejmujących prowadzenie prac badawczo-rozwojowych oraz transfer wiedzy, technologii i rozwiązań innowacyjnych, przy udziale samorządu terytorialnego, instytucji otoczenia biznesu oraz ośrodków naukowo – badawczych.
  2. KSZTAŁCENIE USTAWICZNE: prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej w regionie Północno-Wschodniej Polski, promującej wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i efektywność energetyczną.
  3. WYZNACZANIE KIERUNKÓW ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ: udział w tworzeniu strategii regionalnych, podejmowanie działań na rzecz stwarzania dogodnych warunków do rozwoju energetyki odnawialnej poprzez współpracę z regionalnymi ośrodkami władzy samorządowej i instytucjami rządowymi.
  4. INTERNACJONALIZACJA: nawiązanie i rozwijanie partnerstwa międzynarodowego członków Klastra w celu przepływu wiedzy oraz wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej.

Cele strategiczne:

  1. Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw dzięki współpracy, wspieraniu transferu wiedzy i komercjalizacji wyników B+R oraz lobbingu w kwestiach ważnych dla branży energii odnawialnej w regionie Polski Północno-Wschodniej.
  2. Wspieranie rozwoju innowacyjnych produktów i usług o wyższej wartości dodanej.
  3. Przygotowanie merytoryczne kadry o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych dla branży energii odnawialnej.
  4. Wyznaczanie kierunków rozwoju branży energii odnawialnej w regionie.
  5. Rozwijanie współpracy ponadregionalnej, transgranicznej i międzynarodowej w dziedzinie energetyki odnawialnej.
  6. Promowanie postaw i działań sprzyjających efektywności wykorzystania zasobów naturalnych.